logo

Vnitřní řád DDM

 

 • Domů
 • Vnitřní řád DDM

Vnitřní řád DDM

(zkrácená verze -  informace pro rodiče dětí a dospělé účastníky)

Dům dětí a mládeže Smiřice je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle Školského zákona a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání. DDM Smiřice je typem střediska volného času, které uskutečňuje svou činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Činnost DDM se řídí Školním vzdělávacím programem DDM Smiřice, Ročním plánem práce (od 1. 9. do 31. 8.), Vnitřním řádem DDM, dalšími dokumenty a tímto řádem (všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DDM Smiřice).

Zájmové útvary (kroužky) zahajují svou činnost zpravidla 1. října a končí svou činnost zpravidla 31. května.

 

Podmínky přijímání uchazečů:

Podle povahy činnosti jsou uchazeči přijímáni k činnosti na základě přihlášky a zaplacení úplaty, na základě zápisu do seznamu účastníků nebo přijetím do evidence účastníků. Pokud je vyžadována přihláška, musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník je povinen dodržovat podmínky činnosti stanovené v tomto řádu a že zdravotní stav dítěte umožňuje účast dítěte v činnosti. Zákonný zástupce souhlasí, že dítě může být pro účely propagace činnosti DDM filmováno nebo fotografováno a takto získaná dokumentace může být běžným způsobem zveřejněna.

 

Podmínky předčasného ukončení činnosti:

Činnost uchazeče může být předčasně ukončena na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého účastníka, případně žádostí o vyřazení z evidence. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici v kanceláři DDM (na základě této žádosti má žadatel právo na vrácení poměrné části uhrazené úplaty). 

 

Práva dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Děti, žáci a studenti mají právo

 • na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona v platném znění,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

Tato práva mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků a studentů.

Na informace mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

 

Povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Děti, žáci a studenti jsou povinni:

 • řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat,
 • dodržovat vnitřní a školní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem a školním řádem.

Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni

 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školského zařízení,
 • na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • oznamovat školskému zařízení tyto údaje:
 • jméno a příjmení, datum narození, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v   těchto údajích.

 

Dozor nad nezletilými účastníky činnosti DDM

Zákonný zástupce nezletilého dítěte je povinen předat před zahájením činnosti osobně dítě pedagogickému pracovníkovi DDM. V případě, že k předání nedojde (pedagogický pracovník není přítomen nebo zájmová činnost – akce – se nekoná), nese odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte zákonný zástupce. Každý jiný způsob předání dítěte k činnosti (akci) DDM (např. dítě přichází samo bez dozoru, dítě přivede jiná nezletilá osoba apod.) – je na plnou zodpovědnost zákonného zástupce.

Odpovědnost pedagogického pracovníka za bezpečnost a zdraví svěřeného dítěte končí ukončením činnosti (akce). Zákonný zástupce je povinen se dostavit po ukončení činnosti (akce) a převzít osobně své dítě. Pokud tak neučiní, odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte po ukončení činnosti (akce) DDM nese plně zákonný zástupce nezletilého dítěte. 

 

Kontrolu účasti dětí v pravidelné činnosti DDM provádí pověřený pracovník DDM 1x měsíčně. Pokud se dítě dlouhodobě bez omluvy (3x) neúčastní pravidelné činnosti, informuje pověřený pracovník zákonného zástupce dítěte.

 

Děti jsou na zahajovací schůzce pravidelné činnosti poučeny o pravidlech bezpečného chování. Při jednorázových akcích se toto poučení provádí přiměřeně k povaze činnosti.

 

Dítě (žák, student) musí dodržovat následující pravidla bezpečného chování:

 • Dítě přichází a odchází na činnost pouze se zákonným zástupcem.
 • Vedoucí zodpovídá za svěřené děti jen po dobu konání činnosti.
 • Dítě pravidelně dochází do zájmové činnosti. Neúčast omlouvá zákonný zástupce písemně vedoucímu, telefonicky nebo elektronickou poštou pracovníkům DDM.
 • Dítě se chová v učebně, v šatně, na chodbě, v tělocvičně, v dílně, specializované učebně apod. tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  Dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla a pravidla slušného chování.  Respektuje pokyny vedoucího zájmového kroužku. V případě úmyslného poškození majetku dítětem hradí škodu zákonný zástupce. V případě hrubého porušení kázně je ihned vyrozuměn zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě má přísný zákaz otevírat okna bez svolení vedoucího a vyklánět se ven z oken.
 • Dítě má přísný zákaz zasahování do elektrických zařízení všeho druhu, včetně dotýkat se spadlých drátů na zem.
 • Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností předměty, které nesouvisí s činností (prak, nůž, zábavnou pyrotechniku, hračky, potraviny, zápalky, cigarety, alkohol, drogy apod.).
 • Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností cenné předměty a velké částky peněz (DDM za ztrátu neručí).
 • Jízdní kolo si dítě ukládá na místo k tomu určené a zabezpečí ho proti odcizení.
 • Vznik sebemenšího úrazu nebo zranění dítě neprodleně hlásí vedoucímu zájmové činnosti (děti jsou proti úrazu pojištěny).
 • V případě požáru se dítě řídí pokyny vedoucího činnosti, a co nejrychleji opustí ohrožený prostor.
 • Dítě dodržuje poučení vedoucího pro zvláštní činnosti (výlet, vycházka, exkurze, brigáda, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, bruslení apod.)

 

Vedoucí činnosti DDM musí dodržovat následující pravidla:

 • zajišťovat výchovně-vzdělávací práce se žáky podle zásad psychohygieny a stanoveného rozvrhu činnosti
 • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dbát na bezpečnost při činnosti

s dětmi, dbát na čistotu a ochranu životního prostředí, provést poučení o bezpečnosti dětí

na první schůzce, případně před každou činností, jejíž charakter to vyžaduje

 • vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činnosti, využívat svou odbornou přípravu a osobní zaměření
 • navozovat radostnou atmosféru a komunikativní prostředí, posilovat v dětech kladné city, vytvářet pocit bezpečí, posilovat v dětech sebevědomí a vytvářet z žáků dobrý kolektiv
 • upevňovat hygienické návyky a podporovat dodržování pravidel slušného chování
 • připravit celoroční plán práce, navazovat na předchozí znalosti a dovednosti a rozšiřovat je
 • odpovídat za výsledky výchovně-vzdělávací práce, průběh činnosti zaznamenávat

do pedagogické dokumentace

 • být řádně připraven na výchovně-vzdělávací činnost
 • na žádost zákonného zástupce podat informaci o činnosti dítěte v DDM a o výsledcích jeho činnosti
 • prezentovat výsledky činnosti na veřejnosti a vytvářet dobré jméno DDM
 • zúčastňovat se aktivně pedagogických porad a školení DDM 
 • zvyšovat svou kvalifikaci
 • při odchodu z budovy DDM a pronajímaných prostor překontrolovat uzavření oken, zhasnutí světel, vypnutí elektrických spotřebičů, uzavření vody a uzamknutí všech dveří
 • informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele DDM o všech změnách v pravidelné činnosti (zejména: změna dne, času a místa schůzky, zrušení nebo zkrácení schůzky, případně o činnosti mimo pravidelný rozvrh (vystoupení, výlet, soutěž apod.). 
 • neprodleně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele DDM v případě úrazu nebo zranění dítěte.

Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 1. 2017          

 Aleš Šob, ředitel DDM

Nové články


ANAX - Zimní přikrmování ptáků
ANAX - Zimní přikrmování ptáků

Členové přírodovědného kroužku tradičně přikrmují v zimním období ptáky, především ...

10.01.2022


KROUŽEK BADMINTONU SE ROZLOUČIL S ROKEM 2021 VÁNOČNÍM TURNAJEM
KROUŽEK BADMINTONU SE ROZLOUČIL S ROKEM 2021 VÁNOČNÍM TURNAJEM

Místo zrušeného turnaje mezi DDM našeho okresu v Chlumci nad Cidlinou si naši mladí ...

17.12.2021


Střelci měli napilno
Střelci měli napilno

Podzimní soutěže střeleckého kroužku

11.12.2021


TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI (Smiřický vánoční jarmark)
TVOŘIVÁ DÍLNIČKA PRO DĚTI (Smiřický vánoční jarmark)

V sobotu 20. 11. 2021 se uskutečnil Smiřický vánoční jarmark, i přes epidemiologická ...

20.11.2021


Úspěch našich střelců v závodech IPSC ve Vsetíně
Úspěch našich střelců v závodech IPSC ve Vsetíně

Na střeleckých závodech sportovní dynamické střelby (IPSC) ve Vsetíně se v sobotu 13. 11. ...

13.11.2021


Aktuality


POLOLETNÍ A JARNÍ PRÁZDNINY S KAMARÁDY NA AKCÍCH DDM SMIŘICE

Vážení rodiče,

dovolujeme si pozvat Vaše děti na akce DDM Smiřice o pololetních a jarních prázdninách.
Pro děti při činnosti DDM neplatí nyní ve volnočasových aktivitách žádná omezení, na akce nebudeme muset tedy ani děti testovat.

PÁ 4. 2. 2022:             Výlet našeho výtvarného kroužku PŘÍRODA V UMĚNÍ I V KORUNÁCH Stezka korunami stromů Krkonoše (stezkakrkonose.cz) + Galerie města Trutnova (gamt.cz) - leták a přihláška ZDE

PÁ 4. 2. 2022:             BRUSLENÍ, hokej i krasobruslení v Jaroměři - leták ZDE a přihláška ZDE

PÁ 4. 2. 2022:             KINO BIO CENTRÁL  pro nejmenší, film Zpívej 2: https://www.csfd.cz/film/484973-zpivej-2/prehled/ - leták ZDE a přihláška ZDE

PÁ 4. 2. 2022:             TURNAJ V BADMINTONU pro děti od 4. třídy (tělocvična ZŠ Smiřice) – pro kroužek badmintonu i ostatní zájemce - leták ZDE

PO 7. 2. 2022:             LASER GAME + AQUAPARK Pardubice (pouze pro plavce)

ÚT 8. 2. 2022:             FLY ZONE zábavní park https://www.fly-zone.cz/ + STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY SEVER v Hradci Králové

ST 9. 2. 2022:              IQLANDIA Liberec https://iqlandia.cz/

ČT – PÁ  10. – 11. 2. 2022       dvoudenní výlet OLOMOUC: dětský vědecký park PEVNOST POZNÁNÍ Olomouc https://www.pevnostpoznani.cz/ZOO Olomouc https://www.zoo-olomouc.cz/,  AQUACENTRUM Olomouc (pouze pro plavce) http://www.aqua-olomouc.cz/atrakce-vnitrni-areal, ubytování v hotelu GARNI

Leták s přihláškami na ostatní akce ZDE.

AKCE PŘIPRAVILI:      Martin Ivan, Tomasz Raszka, Štěpánka Valášková (vedoucí výtvarného kroužku MALÝ a VELKÝ DA VINCI).

PŘIHLÁŠKY:                do středy 2. 2. 2022

Děti můžete přihlásit i na jednotlivé akce. Přihlášky přijímáme osobně + platba v hotovosti v DDM nebo mailem + platba na účet DDM Smiřice.
Mail pro přihlašování: sob@ddmsmirice.cz . Číslo účtu DDM Smiřice: 107-9339430297/0100. Uveďte prosím ve zprávě pro příjemce jméno dítěte.
Při přihlašování mailem před platbou prosím vyčkejte na potvrzení účasti, abyste nezaplatili, pokud by byla již akce obsazena.

Podrobné informace a přihlášky najdete v přílohách.

Těšíme se na setkání s Vašimi dětmi!

Hezký den a zdraví přeje Aleš Šob, DDM Smiřice
tel. 604 954 153

26.01.2022


PŘEDBĚŽNÝ DOTAZ NA ZÁJEM O DVĚ AKCE DDM SMIŘICE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

Vážení rodiče,

kromě příměstských táborů, které zveřejníme později, zvažujeme také udělat pro děti v létě 2022 i něco nového, proto si dovoluji zaslat předběžný dotaz.
Níže uvedené akce se uskuteční, pokud bude o ně z Vaší strany zájem. Spěcháme, protože musíme rychle udělat závaznou rezervaci ubytování.
Podstatné je, zda budou naše ceny ještě vůbec pro Vás reálné, protože ceny za „všechno“ bohužel rapidně rostou.

Doba LT Borovice – 10-denních táborů za 5 400,- Kč – je bohužel dávno pryč, ceny výrazně vzrostly, v roce 2020 jsme ještě vyjednali cenu 390,- Kč za ubytování a 5x denně stravování na dítě a den.

Sami taky s rodinou cestujete, tak víte, že za takovou cenu s plnou penzí nás v roce 2022 už nikdo neubytuje.

Náš bývalý areál SEBA Borovice je teď v pronájmu CK Robinson a 10-denní tábor stojí od 7 290,- K do 7 790,- Kč. Můžete se přesvědčit:  www.ckrobinson.cz/?tabory/tabory-podle-mista

Na léto 2022 nabízíme dětem předběžně jeden 5-denní výlet do Plzně, s krásným programem, na místo pro nás z východních Čech atraktivní a vzdálené, kde to děti dosud neznají a mohlo by je to hodně bavit!

Odjedeme v pondělí ráno a vrátíme se unaveni v pátek večer s novými zážitky! Ubytování je za 475,- Kč, snídaně a večeře dohromady za 270,- Kč + veškeré vstupné + doprava, MHD apod. jsou zatím v jednání.

Expedice „Plzeň“ - cesta do neznámých krajin pro zvídavé děti

Termín: 11. 7. – 15. 7. 2022 

Ubytování: Apartmány U Gigantu, Vinohradská 15, Plzeň https://www.ugigantu.cz/

PONDĚLÍ ODPOLEDNE: Muzeum Loutek https://www.muzeum-loutek.cz/cs/

ÚTERÝ: ZOO Plzeň, botanická zahrada a DINO park   https://www.zooplzen.cz/      https://www.dinopark.cz/cz/plzen

STŘEDA: Zážitkový okruh Stezka Spejbla a Hurvínka  https://www.kudyznudy.cz/aktivity/zazitkovy-okruh-spejbla-a-hurvinka-v-plzni

ČTVRTEK: TECHMANIA Science Center  https://techmania.cz/cs/

PÁTEK DOPOLEDNE: Hledání ukrytého pokladu   https://muzeumstrasidel.cz

 

Dále nabízíme dětem 1. – 5. třídy také předběžně jeden týdenní pobyt v nádherném přírodním areálu Pecka, máme ho vyzkoušený ze školy v přírodě, není to daleko, jsou tam sportoviště a vaří se tam domácí strava. Tábor je obklopen lesy a v blízkosti je bazén.

Program bude hrací, sportovní a rekreační. Odjedeme v neděli ráno a děti se vrátí k rodičům odpočinuté v sobotu na oběd. Ubytování se stravováním 5x denně je za 530,- Kč za dítě a den, je to na 6 nocí, ostatní ceny za dopravu ze Smiřic, program, opékání buřtů apod.

jsou také ještě v jednání. Zatím jsme ani neřešili personální obsazení ani detailní program. Předpokládáme účast pracovníků DDM a mladých vedoucích, kteří nám pomáhali v minulých letech.

 

Pohoda! Nejsem „PECKA“ - týden v přírodě pro aktivní děti (pro děti od 1. do 5. třídy)

Termín:  31. 7. – 6. 8. 2022 (NE – SO)

Ubytování: pokoje s WC + sprchou ve dvou pavilonech   http://www.ubytovani-pecka.cz/ubytovani-v-pokojich

koupaliště (druhý - dolní kemp Pecka)  https://www.kemppecka.cz/sportoviste/koupaliste/

PROGRAM: hry a soutěže v přírodě, sportování, rozvíjení přátelských vztahů s kamarády a odpočinek po náročném školním roce 

Cena ani jedné z akcí ještě není přesně vypočítána a stanovena, ceny jsou stále v jednání, celková cena bude u každé z obou akcí v rozmezí 3 900 – 4 500 Kč. Před závazným přihlášením to budeme už samozřejmě vědět.    

V případě Vašeho zájmu PROSÍM o zaslání neformální předběžné přihlášky jako odpověď na mail sob@ddmsmirice.cz    (jméno a příjmení dítěte, na jakou akci) do čtvrtka 13. 1. 2022

Do Plzně by mohlo jet 20 dětí a na Pecku 30 dětí.  Pokud dáme dohromady dostatečný počet dětí, tak Vám pošleme po jarních prázdninách závaznou přihlášku. Záloha se závaznou přihláškou bude 1 000,- Kč, zbytek by byl splatný do konce května.

Pokud akce nedáme dohromady, nic se nestane, budeme však vědět, že musíme jít cestou pouze cenově dostupnějších nepobytových příměstských táborů (tam se neplatí ubytování a stravování, což je dnes, jak vidíte, zásadní položka).

DĚKUJEME Vám za případný zájem!

S pozdravem Aleš Šob, DDM Smiřice, tel. 604 954 153 

07.01.2022


Týden 25.- 29.10.2021

- kroužky se nekonají (ředitelské volno, prázdniny a státní svátek)
- na setkání se těšíme opět od pondělí 1.11.2021

22.10.2021


TRPASLÍCI na cestách

Vážení rodiče,

dovoluji si Vám zaslat nabídku výletního tábora pro nejmenší děti na nadcházející týden volna (25. – 29. 10. 2021). Děti si budou zejména hrát, o děti budete mít postaráno a můžete být v klidu a bez obav v práci.

Máme v DDM přihlášen rekordní počet dětí do kroužků, poprvé v historii přes 400 dětí, tak členům DDM na tábor jako poděkování tradičně výrazně přispějeme!

Obědy nejsou tentokrát zajištěny, někde to vůbec nejde a někde nám to nemohou zajistit kvůli velkému prázdninovému vytížení. V Tongu a v Lumpáriu si mohou děti koupit oběd individuálně v hodnotě kolem 100,- Kč.

S tím dětem případně pomůžeme. Jinak bude potřeba vzít jídlo a pití na každý den s sebou.

V Aquaparku Pardubice je hodně herních prvků a bazénů určených i pro úplné neplavce, proto tam s dětmi rádi jezdíme, a na malém prostoru máme děti plně pod kontrolou (můžete pro jistotu neplavce vybavit rukávky).

V ZOO Parku je pro děti připraven program s průvodcem, děti budou mít možnost kontaktu se zvířaty (hadi, ježci, želvy apod.).

Změna může nastat ještě u filmového představení, kdy ještě není dnes znám program, ale máme v plánu vidět jeden z nejkrásnějších animovaných filmů tohoto roku, navíc český film. Nyní se hraje ve 13.00 hodin, což by nám vyhovovalo.

Vedoucí tábora budou dvě naše vedoucí kroužků paní Jana Tichá (střelecké kroužky) a slečna Kristýna Valešová (STREET DANCE), které již naše příměstské tábory v minulosti vedly.

Na táboře  budu fungovat jako třetí vedoucí, vždy budu přebírat děti ráno v DDM, pojedu s výpravou dopoledne na místo výletu, ale odpoledne se zpravidla od tábora oddělím kvůli jiným důležitým povinnostem.     

Přihlášky přijímáme osobně nebo i naskenované mailem, úhradu je možné provést též osobně v DDM nebo na účet DDM: 107-9339430297/0100. Jako zprávu pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte.

Úhradu prosím proveďte, až Vám potvrdím přijetí přihlášky. Vzít můžeme 25 dětí. Přihlášky mailem posílejte prosím výhradně na mail: sob@ddmsmirice.cz

Více ZDE

Hezký den Vám přeje Aleš Šob, DDM Smiřice, tel. 604 954 153

20.10.2021


Praha: Maxipes Fík a Petřín

V pátek 29. 10. 2021 jedou naše dva výtvarné kroužky MALÝ DA VINCI a VELKÝ DA VINCI na výlet do Prahy, akce je otevřena i pro ostatní zájemce. Akci pro DDM připravila vedoucí kroužku Štěpánka Valášková.

Děti navštíví výstavu ilustrátora Jiřího Šalamouna v Museu Kampa, pak vyjedou lanovkou na Petřín, kde se na chvíli ztratí v Zrcadlovém bludišti a vyšlápnou si na Petřínskou rozhlednu s krásným výhledem na Pražský hrad.   

 PŘIHLÁŠKY NA OBĚ AKCE přijímáme do čtvrtka 21. 10. 2021 do 16.00 hod.

Více ZDE

Hezký den Vám přeje Aleš Šob, DDM Smiřice, tel. 604 954 153

20.10.2021


© DDM Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb