logo

Vnitřní řád DDM

 

 • Domů
 • Vnitřní řád DDM

Vnitřní řád DDM

(zkrácená verze -  informace pro rodiče dětí a dospělé účastníky)

Dům dětí a mládeže Smiřice je příspěvková organizace (právnická osoba) vykonávající činnost školské organizace podle Školského zákona a Vyhlášky o zájmovém vzdělávání. DDM Smiřice je typem střediska volného času, které uskutečňuje svou činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání.

Činnost DDM se řídí Školním vzdělávacím programem DDM Smiřice, Ročním plánem práce (od 1. 9. do 31. 8.), Vnitřním řádem DDM, dalšími dokumenty a tímto řádem (všechny dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí v kanceláři DDM Smiřice).

Zájmové útvary (kroužky) zahajují svou činnost zpravidla 1. října a končí svou činnost zpravidla 31. května.

 

Podmínky přijímání uchazečů:

Podle povahy činnosti jsou uchazeči přijímáni k činnosti na základě přihlášky a zaplacení úplaty, na základě zápisu do seznamu účastníků nebo přijetím do evidence účastníků. Pokud je vyžadována přihláška, musí být podepsána zákonným zástupcem dítěte. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník je povinen dodržovat podmínky činnosti stanovené v tomto řádu a že zdravotní stav dítěte umožňuje účast dítěte v činnosti. Zákonný zástupce souhlasí, že dítě může být pro účely propagace činnosti DDM filmováno nebo fotografováno a takto získaná dokumentace může být běžným způsobem zveřejněna.

 

Podmínky předčasného ukončení činnosti:

Činnost uchazeče může být předčasně ukončena na základě písemné žádosti zákonného zástupce nebo zletilého účastníka, případně žádostí o vyřazení z evidence. Žádost se podává na předepsaném formuláři, který je k dispozici v kanceláři DDM (na základě této žádosti má žadatel právo na vrácení poměrné části uhrazené úplaty). 

 

Práva dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Děti, žáci a studenti mají právo

 • na vzdělávání a školské služby podle Školského zákona v platném znění,
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje.

Tato práva mají také zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků a studentů.

Na informace mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost.

 

Povinnosti dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

Děti, žáci a studenti jsou povinni:

 • řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat,
 • dodržovat vnitřní a školní řád a předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školského zařízení vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem a školním řádem.

Zletilí žáci a studenti jsou dále povinni

 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 • zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školského zařízení,
 • na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka,
 • informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 • oznamovat školskému zařízení tyto údaje:
 • jméno a příjmení, datum narození, dále státní občanství a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky,
 • údaje o zdravotní způsobilosti, popřípadě o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na poskytování školské služby nebo vzdělávání,
 • údaje o znevýhodnění dítěte, žáka nebo studenta, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti, žákovi nebo studentovi školským zařízením a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
 • označení školy, v níž se dítě, žák nebo student vzdělává,
 • jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení

a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v   těchto údajích.

 

Dozor nad nezletilými účastníky činnosti DDM

Zákonný zástupce nezletilého dítěte je povinen předat před zahájením činnosti osobně dítě pedagogickému pracovníkovi DDM. V případě, že k předání nedojde (pedagogický pracovník není přítomen nebo zájmová činnost – akce – se nekoná), nese odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte zákonný zástupce. Každý jiný způsob předání dítěte k činnosti (akci) DDM (např. dítě přichází samo bez dozoru, dítě přivede jiná nezletilá osoba apod.) – je na plnou zodpovědnost zákonného zástupce.

Odpovědnost pedagogického pracovníka za bezpečnost a zdraví svěřeného dítěte končí ukončením činnosti (akce). Zákonný zástupce je povinen se dostavit po ukončení činnosti (akce) a převzít osobně své dítě. Pokud tak neučiní, odpovědnost za bezpečnost a zdraví dítěte po ukončení činnosti (akce) DDM nese plně zákonný zástupce nezletilého dítěte. 

 

Kontrolu účasti dětí v pravidelné činnosti DDM provádí pověřený pracovník DDM 1x měsíčně. Pokud se dítě dlouhodobě bez omluvy (3x) neúčastní pravidelné činnosti, informuje pověřený pracovník zákonného zástupce dítěte.

 

Děti jsou na zahajovací schůzce pravidelné činnosti poučeny o pravidlech bezpečného chování. Při jednorázových akcích se toto poučení provádí přiměřeně k povaze činnosti.

 

Dítě (žák, student) musí dodržovat následující pravidla bezpečného chování:

 • Dítě přichází a odchází na činnost pouze se zákonným zástupcem.
 • Vedoucí zodpovídá za svěřené děti jen po dobu konání činnosti.
 • Dítě pravidelně dochází do zájmové činnosti. Neúčast omlouvá zákonný zástupce písemně vedoucímu, telefonicky nebo elektronickou poštou pracovníkům DDM.
 • Dítě se chová v učebně, v šatně, na chodbě, v tělocvičně, v dílně, specializované učebně apod. tak, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku.  Dodržuje bezpečnostní a hygienická pravidla a pravidla slušného chování.  Respektuje pokyny vedoucího zájmového kroužku. V případě úmyslného poškození majetku dítětem hradí škodu zákonný zástupce. V případě hrubého porušení kázně je ihned vyrozuměn zákonný zástupce dítěte.
 • Dítě má přísný zákaz otevírat okna bez svolení vedoucího a vyklánět se ven z oken.
 • Dítě má přísný zákaz zasahování do elektrických zařízení všeho druhu, včetně dotýkat se spadlých drátů na zem.
 • Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností předměty, které nesouvisí s činností (prak, nůž, zábavnou pyrotechniku, hračky, potraviny, zápalky, cigarety, alkohol, drogy apod.).
 • Dítě má zákaz přinášet do zájmových činností cenné předměty a velké částky peněz (DDM za ztrátu neručí).
 • Jízdní kolo si dítě ukládá na místo k tomu určené a zabezpečí ho proti odcizení.
 • Vznik sebemenšího úrazu nebo zranění dítě neprodleně hlásí vedoucímu zájmové činnosti (děti jsou proti úrazu pojištěny).
 • V případě požáru se dítě řídí pokyny vedoucího činnosti, a co nejrychleji opustí ohrožený prostor.
 • Dítě dodržuje poučení vedoucího pro zvláštní činnosti (výlet, vycházka, exkurze, brigáda, lyžařský výcvik, plavecký výcvik, bruslení apod.)

 

Vedoucí činnosti DDM musí dodržovat následující pravidla:

 • zajišťovat výchovně-vzdělávací práce se žáky podle zásad psychohygieny a stanoveného rozvrhu činnosti
 • dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dbát na bezpečnost při činnosti

s dětmi, dbát na čistotu a ochranu životního prostředí, provést poučení o bezpečnosti dětí

na první schůzce, případně před každou činností, jejíž charakter to vyžaduje

 • vytvářet pestrou a zajímavou skladbu činnosti, využívat svou odbornou přípravu a osobní zaměření
 • navozovat radostnou atmosféru a komunikativní prostředí, posilovat v dětech kladné city, vytvářet pocit bezpečí, posilovat v dětech sebevědomí a vytvářet z žáků dobrý kolektiv
 • upevňovat hygienické návyky a podporovat dodržování pravidel slušného chování
 • připravit celoroční plán práce, navazovat na předchozí znalosti a dovednosti a rozšiřovat je
 • odpovídat za výsledky výchovně-vzdělávací práce, průběh činnosti zaznamenávat

do pedagogické dokumentace

 • být řádně připraven na výchovně-vzdělávací činnost
 • na žádost zákonného zástupce podat informaci o činnosti dítěte v DDM a o výsledcích jeho činnosti
 • prezentovat výsledky činnosti na veřejnosti a vytvářet dobré jméno DDM
 • zúčastňovat se aktivně pedagogických porad a školení DDM 
 • zvyšovat svou kvalifikaci
 • při odchodu z budovy DDM a pronajímaných prostor překontrolovat uzavření oken, zhasnutí světel, vypnutí elektrických spotřebičů, uzavření vody a uzamknutí všech dveří
 • informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele DDM o všech změnách v pravidelné činnosti (zejména: změna dne, času a místa schůzky, zrušení nebo zkrácení schůzky, případně o činnosti mimo pravidelný rozvrh (vystoupení, výlet, soutěž apod.). 
 • neprodleně informovat zákonného zástupce dítěte a ředitele DDM v případě úrazu nebo zranění dítěte.

Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti 1. 1. 2017          

 Aleš Šob, ředitel DDM

Nové články


Příměstský tábor LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY
Příměstský tábor LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY

Příměstský tábor plný sportu, soutěží a zábavy.

19.07.2021


Příměstský tábor ENJOY
Příměstský tábor ENJOY

První týden prázdnin na příměstském táboře ENJOY

12.07.2021


STŘELCI V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU
STŘELCI V PŘEDVÁNOČNÍM TÝDNU

Na 14 dní bylo možné obnovit činnost některých kroužků (pracovalo 18 z našich 34 ...

18.12.2020


Zdobení stromků pro zvířata
Zdobení stromků pro zvířata

Zimní přikrmování ptáků se pro nás stalo tradicí.

16.12.2020


Pozdrav z koutku živé přírody nejen pro členy ANAXu
Pozdrav z koutku živé přírody nejen pro členy ANAXu

I když jsou kroužky zavřené, zvířata tu máme dál.

12.11.2020


Aktuality


Splnění podmínek ochrany proti covid-19 na příměstských táborech DDM

VÁŽENÍ RODIČE,

podle rozhodnutí MZ a MŠMT ze dne 29. 6. 2021 musí účastník příměstského tábora před zahájením akce DDM splnit jednu z následujících podmínek:

 1. předloží potvrzení ze zdravotnického zařízení o PCR testu (staré max. 7 dní)
 2. předloží  potvrzení ze zdravotnického zařízení o prodělané nemoci  (platí max. 180 dnů)
 3. předloží potvrzení ze zdravotnického zařízení  o antigenním testu (staré max. 3 dny)
 4. provede před zahájením akce v DDM Smiřice samotest s negativním výsledkem na covid-19 (zdarma)

Další možností je očkování, to se ale týká pouze vedoucích.

Účastníkovi, který nesplní jednu z těchto podmínek, nesmí být povolena účast na akci.

Samotest má platnost pouze 3 dny, 4. den bude nutné test zopakovat, jinak by nebylo možné jít s dětmi např. do restaurace na obědy nebo navštívit výletní místa (aquapark apod.).

(na pobytovém letním táboře se antigenní test opakuje až po 7 dnech, protože děti neopouštějí tábor nebo mimo tábor mohou pouze do přírody).

Prosím, pokud máte, připravte si doklady podle bodů 1) – 3) a Vaše děti se nemusí testovat. Kopii dokladu jsme povinni uschovat 30 dnů. Pokud nic z toho nemáte k dispozici, děti se otestují v DDM samy velmi jednoduchým testem FLOWFLEX, který znají ze školy.

Sraz výletních táborů 1. a 4. den tábora (pondělí a čtvrtek) bude v DDM a čas příchodu bude posunut, aby se vše stihlo do odjezdu na výlet. Třídenní výletní tábor ENJOY se bude testovat jen 1. den (středa). Informace obdržíte od hlavního vedoucího elektronickou poštou nebo SMS.

Může dojít k prohození jednotlivých výletů a dnů, aby děti ve dnech testování nemusely příliš brzy vstávat. S sebou, prosím, dejte dětem 1 roušku nebo respirátor (+ 1 náhradní) na cestování v hromadné dopravě, návštěvu uzavřených prostor apod..

Video návod testování FLOWFLEX si můžete prohlédnout ZDE, pro děti to je již běžná věc, tento test se používal ve školách a také v naší ZŠ Smiřice:

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO A VŠEM DOMÁCÍM UČITELŮM Z VAŠICH ŘAD I VELMI ZASLOUŽENÉ PRÁZDNINY!

S pozdravem
Aleš Šob, DDM Smiřice

16.07.2021


Režim návratu ze zahraničí

VÁŽENÍ RODIČE,

podle rozhodnutí MZ a MŠMT ze dne 8. 7. 2021 je zákonný zástupce dítěte v den zahájení příměstského tábora povinen předložit negativní test dítěte ze zdravotnického zařízení, pokud dítě bylo v posledních 14 dnech před zahájením tábora v zahraničí a pokud cesta do zahraničí přesáhla 12 hodin (příp. 24 hodin, jde-li o sousední země).
Toto nařízení se netýká dětí, které prošly onemocněním covid-19 a od onemocnění neuplynulo ještě 180 dnů.

Pravidla pro umožnění vstupu na činnost do DDM se liší podle stanovené míry rizika nákazy země, ve které dítě pobývalo:

V případě zemí:

• S nízkým nebo středním rizikem

(„zelené a oranžové“ země) může být dítěti umožněn vstup na činnost DDM ihned po návratu ze zahraničí i do doby výsledku testu ze zdravotnického zařízení  (antigenního testu, který nesmí být starší 48 hodin, nebo PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin) za podmínky, že dítě bude po tuto dobu používat respirátor. Test musí být proveden do 5 dnů od návratu, ale lze předložit také test, který byl proveden ve zdravotnickém zařízení i před návratem v dané cizí zemi (staří testu je vždy stejné – 48 hodin, resp. 72 hodin).

• S vysokým nebo velmi vysokým rizikem

(„světle a tmavě červené“ země) dítě se musí nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR podrobit ve zdravotnickém zařízení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku testu nemůže dítě navštěvovat činnost DDM.

• S extrémním rizikem nákazy

(„černé“ země) do 24 hodin od vstupu na území ČR se dítě musí podrobit ve zdravotnickém zařízení RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a znovu nejdříve 10. den, nejpozději však 14. den od vstupu na území ČR se musí dítě znovu podrobit ve zdravotnickém zařízení RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku druhého testu nemůže dítě navštěvovat činnost DDM.

 

PŘEJEME VÁM KLIDNOU ZAHRANIČNÍ DOVOLENOU A  PROSÍME VÁS O RESPEKT A SPOLUPRÁCI!

Máme o prázdninách na táborech 174 dětí, tak ať si všechny děti užijí s námi program a vrátí se domů ve zdraví!

S pozdravem
Aleš Šob, DDM Smiřice

16.07.2021


Přihlašování na příměstské tábory 2021

Přihlášky zasílejte výhradně na: raszka@ddmsmirice.cz nebo ivan@ddmsmirice.cz

VÁŽENÍ RODIČE,

Od 8. do 14. 6. 2021 se mohou na příměstské tábory DDM Smiřice přihlásit všichni zájemci, bez ohledu na členství v DDM. Přihlášky přijímáme na zvláštním formuláři pro příměstské tábory (v příloze) na maily: raszka@ddmsmirice.cz nebo ivan@ddmsmirice.cz . Přihlášku si můžete stáhnout ZDE.

Soustředění STREET DANCE (3 skupiny) má svou vlastní přihlášku - ZDE. I tuto přihlášku zasílejte pouze na maily: raszka@ddmsmirice.cz nebo ivan@ddmsmirice.cz . 

Podrobné informace k táborům najdete v přílohách. Leták ZDE.
Poděkování patří mým kolegyním a kolegům, kteří přípravě věnovali velkou péči a odvedli skvělou práci, zejména p. Raszkovi a p. Ivanovi.

Kapacita táborů by měla být dostatečná (celkem 312 dětí):

PLT výletní: 4 tábory x 50 dětí
PLT sport a florbal camp: 2 tábory x 20 dětí
PLT Olympijské hry: 20 dětí
PLT Prima Tlapky: 12 dětí
PLT STREET DANCE: 3 x 10 dětí

Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity táborů. Pokud by byl velký zájem, rozhodující je datum a čas doručení přihlášky. Přihlášku můžete poslat i jako sken nebo jako foto. Pracovník DDM Vám potvrdí přijetí přihlášky či nepřijetí přihlášky z důvodu naplnění kapacity. V případě přijetí Vás prosíme o úhradu účastnického poplatku do 14. 6. 2021. Přihlášku můžete také doručit osobně do DDM a současně uhradit poplatek v DDM (v čase 9.00 – 16.00 hodin). Na úhradu můžete využít peníze, které Vám budeme vracet za kroužky. Zde je kontakt na naši paní účetní: Jana Klikošová, tel. 733 577 720, email: klikosova@ddmsmirice.cz

Ceny táborů se pohybují pro členy DDM v rozmezí 700,- Kč (STREET DANCE), 1 200,- Kč (sportovní, kynologický a 3-denní výletní )  1 700,- Kč (výletní) a najdete je v jednotlivých přílohách. Pro nečleny v rozmezí 900,- Kč (STREET DANCE), 1 400,- Kč (sportovní, kynologický a 3-denní výletní )  2 000,- Kč (výletní) a najdete je taktéž v jednotlivých přílohách. U všech táborů jsou v ceně teplé obědy! U 5-denních táborů v celkové hodnotě min. 500,- Kč a u 3-denního tábora ENJOY v hodnotě min. 300,- Kč.

Účet DDM: 107-9339430297/0100 ,  jako zprávu pro příjemce prosím uveďte jméno a příjmení dítěte.

Epidemiologické a hygienické podmínky: Stále bohužel nejsou vydána epidemiologická a hygienická pravidla pro pořádání letní činnosti. Chybí nám zásadní informace, zda a jakým způsobem se budou děti testovat na příměstských táborech. Podmínky by měly být prý podobné jako u škol v přírodě, kde musí škola děti testovat antigenním testem jednou za 3 dny. V případě testování by test dětí proběhl v DDM a u výletních táborů by bylo zřejmě potřeba udělat drobné časové nebo programové úpravy (např. přeložení výletu na jiný den, aby děti nemusely velmi brzy vstávat).

Pokud nesouhlasíte s testováním dětí, prosím, děti na naše tábory nepřihlašujte. Jako školské zařízení jsme pod přísnou kontrolou a jsme povinni podmínky stanovené vládou bez výjimek dodržovat.

TERMÍNY A NÁZEV (ZAMĚŘENÍ):

   7. –   9. 7. 2021       Příměstský tábor „ENJOY“ - VÍCE
12. – 16. 7. 2021        Příměstský tábor „LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“  - VÍCE
19. – 23. 7. 2021        Příměstský tábor „CRAZY“ - VÍCE
19. – 24. 7. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti ze čtvrtečního kroužku STREET DANCE) - VÍCE
26. – 30. 7. 2021        „SMIŘICE FLORBALL CAMP" - VÍCE
  2. –   6. 8. 2021        Příměstský tábor „FRIKULÍN“ - VÍCE
  9. – 14. 8. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti z páteční druhé skupiny kroužku STREET DANCE) - VÍCE
16. – 20. 8. 2021        „SMIŘICE ADVENTURE SPORT CAMP“  - VÍCE
16. – 21. 8. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti z páteční první skupiny kroužku STREET DANCE a pro další zájemce) - VÍCE
23. – 27. 8. 2021        Příměstský tábor „TRIP“ - VÍCE
23. – 27. 8. 2021        Příměstský tábor „PRIMA TLAPKY“ (do 7. 6. 2021 přednostně pro děti z kynologického kroužku, ale i další zájemci se již mohou nyní případně hlásit) - VÍCE

Věříme, že si s námi děti užijí léto a radost ze setkávání s kamarády !!

S pozdravem
Aleš Šob, DDM Smiřice

08.06.2021


VRÁCENÍ POPLATKŮ ZA NEUSKUTEČNĚNÉ KROUŽKY

Vážení rodiče,

jak jsme slíbili, za neuskutečněné kroužky Vám budeme vracet celý poplatek. Prosím, využijte jednu z těchto možností:

1) Peníze si u nás můžete nechat do září a částka se Vám odečte z platby za kroužky v novém školním roce 2021/2022.
Pokud si peníze necháte u nás, nyní nemusíte nic dělat.

2) Peníze Vám vrátíme na účet.
Vratku provedeme co nejdříve. Pro tento případ stačí poslat mail s těmito údaji: jméno a příjmení dítěte, číslo účtu a kód banky. Mail pošlete na sob@ddmsmirice.cz . Vše ostatní si již dohledáme.

3) Peníze Vám vrátíme v hotovosti.
Peníze v hotovosti si můžete v DDM vyzvednout od 1. 6. 2021 do 4. 6. 2021 od 9.00 do 16.00 hodin.
V dalších dnech se prosím domluvte předem s paní účetní Klikošovou (tel. 733 577 720, mail: klikosova@ddmsmirice.cz ).
Na vrácení bude stačit jeden podpis. Peníze vydáme i starším dětem.

Peníze budeme takto vracet až do 30. 9. 2021.
Za případné nevyzvednuté peníze koupíme dětem nové učební pomůcky pro zájmové kroužky.

V ZÁŘÍ OPĚT JAKO V MINULÉM ROCE OTEVŘEME PRO NAŠE ČLENY KROUŽKY NA MĚSÍC ZDARMA. O otevření konkrétního kroužku rozhodne vedoucí kroužku. 
Stále bohužel nejsou vydána epidemiologická a hygienická pravidla pro pořádání letní činnosti. Chybí nám zásadní informace, zda a jakým způsobem se budou děti testovat na příměstských táborech.
Podmínky by měly být prý podobné jako u škol v přírodě, kde musí škola děti testovat antigenním testem jednou za 3 dny. V pondělí 31. 5. jedná vláda, třeba se to již konečně rozhodne.
Ale prázdniny se blíží, a tak již nemůžeme déle čekat. Přihlašování na příměstské tábory zahájíme pro členy kroužků DDM od úterý 1. 6. 2021, k úhradě tedy bude možné využít i vrácené peníze z kroužků.
Nečlenové DDM se budou moci přihlásit na volná místa o týden později od úterý 8. 6. 2021.
Všechny informace k příměstským táborům a speciální přihlášku Vám pošleme 1. 6. 2021.  Kapacita na PLT by měla být dostatečná (312 dětí):

PLT výletní: 4 tábory x 50 dětí
PLT sport a florbal camp: 2 tábory x 25 dětí
PLT Olympijské hry: 20 dětí
PLT Prima Tlapky: 12 dětí
PLT STREET DANCE: 3 x 10 dětí

 S pozdravem
Aleš Šob, DDM Smiřice

31.05.2021


Detailní programy PLT a info z DDM

VÁŽENÍ RODIČE,

stále čekáme na rozhodnutí vlády, za jakých podmínek a pro kolik dětí můžeme uskutečnit naše připravené příměstské tábory.

POPLATKY TEDY ZATÍM NEJSOU STANOVENY A PŘIHLÁŠKY STÁLE NEPŘIJÍMÁME. Přihlašování do 31. 5. 2021, jak je na letáčcích uvedeno, je tedy zatím jen naše přání a zatím tento termín neplatí! Prozatím můžeme alespoň zveřejnit detailní programy jednotlivých táborů, aby si Vaše děti mohly vybrat výletní místa podle jejich zájmu. Tábory budou pro naše členy, tedy pro děti,  které jsou nyní přihlášené do našich zájmových kroužků, a teprve na zbývající volná místa budeme moci vzít ostatní zájemce. Je to poděkování za Vaši věrnost, že jste s námi měli trpělivost a Vaše děti zůstaly našimi členy, přestože Vám činnost kroužků nemůžeme nabídnout. Tábory ve Smiřicích předpokládáme s teplým obědem pro děti a ceny budou jen za úhradu obědů + případně jednoho výletu. U výletních táborů se bude pohybovat cena kolem 1 500,- Kč.   

Na výletní tábory ENJOY, CRAZY, FRIKULÍN a TRIP můžeme případně vypravit dvě na sobě nezávislé skupiny dětí. Tábory připravili naši pedagogové Tomasz Raszka a Martin Ivan a ve velkém rozsahu čtyř týdnů se jim povedl sestavit pestrý a nádherný program!

Tábor „LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“ připravily pro nás naše mladé spolupracovnice Lucie Malá a Denisa Daňková a budou jim pomáhat pracovníci DDM. Detailní program tábora inspirovaný letní olympiádou v Tokiu Vám také představujeme.

Tábory „STREET DANCE“ povedou vedoucí kroužku Tereza Semeráková a Kristýna Valešová, děti si během týdne připraví a procvičí program na závěrečné vystoupení pro rodiče. Jeden ze tří táborů je vyhrazen i pro děti mimo kroužek STREET DANCE.

Tábor „PRIMA TLAPKY“ pod vedením vedoucí kynologického kroužku Edity Labíkové se zaměří na péči o pejsky, výcvik pejsků, hry a soutěže a také je v plánu jeden výlet.  

Tábor „SMIŘICE ADVENTURE SPORT CAMP“ bude mít na programu venkovní aktivity (dopoledne: atletiku, hody, skoky, vrhy, běhy, odpoledne: Gladiátor race, Kubb, Mölkky, koloběžky, šlapadla Berg, lukostřelbu)

Tábor „SMIŘICE FLORBALL CAMP“ bude mít dopoledne florbalový trénink v tělocvičně a odpoledne: Gladiátor race, biatlon, orienťák, koloběžky, lukostřelbu.

Na oba sportovní tábory se už těší naši sporťáci Tomasz Raszka a Martin Ivan. Máme neskutečné množství sportujících dětí ve sportovních kroužcích – a už nás to moc trápí, že se s nimi nemůžeme celý rok setkat.

 

Přejeme zdraví Vám, Vašim rodinám i dětem!
Aleš Šob, DDM Smiřice

TERMÍNY A NÁZEV (ZAMĚŘENÍ):

  7. –   9. 7. 2021       Příměstský tábor „ENJOY“ (výlety po okolí) - VÍCE
12. – 16. 7. 2021        Příměstský tábor „LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY“ (od výroby vlajek přes sportování až po závěrečný ceremoniál) - VÍCE
19. – 23. 7. 2021        Příměstský tábor „CRAZY“ (výlety po okolí) - VÍCE
19. – 24. 7. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti ze čtvrtečního kroužku STREET DANCE)
26. – 30. 7. 2021        „SMIŘICE FLORBALL CAMP (dopoledne florbal, odpoledne sportovní aktivity venku)
  2. –   6. 8. 2021        Příměstský tábor „FRIKULÍN“ (výlety po okolí) - VÍCE
  9. – 14. 8. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti z páteční druhé skupiny kroužku STREET DANCE)
16. – 20. 8. 2021        „SMIŘICE ADVENTURE SPORT CAMP“ (sportovní aktivity venku)
16. – 21. 8. 2021        „STREET DANCE“ (určeno pouze pro děti z páteční první skupiny kroužku STREET DANCE a pro další zájemce)
23. – 27. 8. 2021        Příměstský tábor „TRIP“ (výlety po okolí) - VÍCE
23. – 27. 8. 2021        Příměstský tábor „PRIMA TLAPKY“ (pro děti z kynologického kroužku a pro další zájemce)

07.05.2021


© DDM Smiřice | Všechna práva vyhrazena | Zásady ochrany osobních údajů (GDPR)

seo&grafika: Studio Kružítko | engine: SpeedWeb